نشست با رییس بخش پالیسی دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد

بانو فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد، به روز 20 ماه جولای 2017 با خانم کترین هوارد، رییس بخش پالیسی دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد دیدار کرد. در این نشست بانو نادری روی مسایل ذیر تآکید ورزید:

– پیوند دادن فعالیت های بشردوستانه با فعالیت های انکشافی در درون افغانستان با این هدف که افغانستان از وضعیت بحران انسانی به سوی مدیریت بحران حرکت کند.

– ثبت بودجه این نهاد با نهاد مربوط در افغانستان

– گزارش دهی به حکومت افغانستان

– شریک سازی معلومات هنگام ضرورت

دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد از این پیشنهادات بانو نادری اعلام حمایت کرد.

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply