دیدار فرخنده زهرا نادری با رییس برنامه های یونسف در نیویارک

بانو فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد، به روز 19 ماه جولای 2017 با تید چایبان، رییس برنامه های یونسف گفتگو کردند.

بانو نادری در این نشست نقاط ذیل را برجسته ساخت:

– افزایش هماهنگی میان نمایندگی های سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان و یکجا شدن برنامه های ملل متحد با برنامه های انکشافی افغانستان.

– تاکید بر انکشاف پایدار به جای کمک های بشردوستانه برای شکستن چرخه فقر و بحران. در بخش مساله سوء تغذی بانو نادری بر ایجاد توازن میان درمان و وقایه پافشاری کرد.

– گزارش دهی نظام مند

– حساب دهی ملل متحد نهادهای افغانستان را قوی می سازد تا از سوء استفاده افراد جلوگیری گردد.

– بدون انکشاف اقتصادی صلح به میان نمی آید.

آقای چایبان با تآیید دیدگاه های حکومت افغانستان، موارد ذیل را بیان کرد:

– بهترین پاسخ بشردوستانه، افزایش ظرفیت ها است.

– تعهد برای شریک ساختن گزارش ها و بررسی های یونسف با حکومت افغانستان.

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply