دیدار فرخنده زهرا نادری، با اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در باره مفکوره ” ملل متحد واحد”

فرخنده زهرا نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ملل متحد با اکلیل احمد حکیمی وزیر مالیه ج.ا.ا به تاریخ 21 سرطان سال 1396 ملاقات کردند.

ایشان روی مفكوره ملل متحد واحد(ONE UN) و تعهدات افغانستان و جامعه جهاني روي ميكانيزم هاي حساب دهي متقابل صحبت نموده و جهت تقويت اين مفكوره از طريق بودجه واحد تبادل نظر نمودند.

فرخنده زهرا نادري خواهان همكاري بيشتر وزارت ماليه در اين عرصه گرديده و وزير ماليه تعهد همكاري هاي دوامدار را دادند.

در نتيجه فیصله صورت گرفت که تحت رهبري مشاوريت ارشد رياست جمهوري در امور ملل متحد یک کمیتۀ کاری از ادارات ذیربط جهت بهبود امور و مؤثریت کار ایجاد گردد.

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply