نخستین مناظره شهروند و ارگ؛ تثبیت جایگاه شهروند مسوول و حکومت پاسخگو!

22 جون 2017

کاخ ریاست جمهوری، امروز گواه نخستین مناظره ارگ و شهروندان بود. ابتکاری از سوی بانو فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد.

در نخستین دور این برنامه، شماری از دانشجویان و استادان دانشگاه کابل در این برنامه حضور یافتند.

رییس جمهور غنی در صحبتی از ابتکار زهرا نادری بخاطر راه اندازی این مناظره تشکری کرده، گفت که: شهروند بر اساس بحث به میان می آید و تا زمانیکه فکر مشترک وجود نداشته باشد، وحدت به میان نمی آید. وی افزود: فکر نتیجه بحث آزاد می باشد؛ زیرا بحث آزاد است که شهروندی، دولتداری و حکومتداری را تعریف می کند.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد:” که یک جامعه به زور و استبداد پایدار نمی ماند و نه هم به زور مردم را شهروند ساخته می توانیم.”

رییس جمهور غنی همچنان از زحمات دکتر قیومی نیز سپاس گذاری کرده و گفت که بند سلما در نتیجه سخت کوشی و مسوولیت پذیری آقای قیومی به نتیجه رسیده است.

بانو نادری نیز با سپاس از حمایت داکتر همایون قیومی گفت که: جناب قیومی با وجود مصروفیت های کاری که داشتند، برای تحقق یافتن این برنامه، حمایت کردند.

شرکت کنندگان این برنامه، از داکتر همایون قیومی، مشاور رییس جمهور در امور زیربناها و فناوری در باره برنامه های کلان ملی اقتصادی دولت افغانستان پرسیدند. داکتر قیومی نیز به پرسش های این دانشجویان پاسخ گفتند و از تعهد حکومت برای اشتغال زایی امطمینان داد.

این دانشجویان از حکومت می خواهند که این روند ادامه یابد، زیرا این نخستین بار است که شهروندان با هسته مرکزی قدرت رو در رو پرسش می کنند و حکومت نیز به پرسش های آنان پاسخ می دهد.

این روند به تقویت همکاری میان مردم و ارگ خواهد انجامید و به نهادینه شدن روند مردم سالاری در مرکز قدرت یک گام به جلو پنداشته می شود.

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply