کمک پنج هزار دالری فرخنده زهرا نادری برای تحصیل سربازان ملي و خانواده هايشان

بانو فرخنده زهرا نادری مبلغ ٣٣٨٠٠٠ افغاني كه پنج هزار دالر امریکایی می شد در 8 مارچ 2017  روز جهانی همبستگی زنان جهان برای بخش آموزش و پرورش نهاد کمک به قهرمانان مساعدت نمود.

این پول برای فراهم کردن زمینه های تحصیلي برای بخش های آموزش حرفه و تحصیلات عالی نیروهای امنیتی که دارای معلولیت میباشند و اعضای فامیل معلولین و یا شهدای که در راه دفاع از کشور جان های شیرین شان را از دست داده اند، به مصرف میرسد.

رهبری نهاد مدنی کمک به قهرمانان افغان ضمن سپاس گذاری از این کمک، گفته است که شماری اين اطفال از این طریق با سواد خواهند شد و فردای روشنی را برای خود و کشور شان به ارمغان خواهند آورد.

نهاد کمک به قهرمانان افغان از سوی رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی به تاریخ 13 اکتبر 2016 گشایش یافت که بانو فرخنده زهرا نادری نیز عضو هیئت رهبری این نهاد است.

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply