دیدار  رییس جمهور غني با آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد

آقاي انتونيو گوترش امروز 14 جون 2017 در سفر يك روزه شان به كابل درحاليكه جهت همسويي و همبستگي با افغانها روزه گرفته بود، از بيجا شده گان ديدن نمودند.

بعدا در ملاقات با رئيس جمهور افغانستان روي مسايل سياسي، اقتصادي، صلح و تروريسم و هراس افگني بحث و تبادل افكار نمود. رئيس جمهور بر توجه ملل متحد در مورد حمايت مالي دولت ها از هراس افگنان و تروريست ها تاكيد نموده اظهار داشت كه صلح با پاكستان براي ما مهم است اما افغانستان صلح شفاهي و صلح در اوراق را نميخواهد بل در صدد صلح واقعي و در عمل است.

رئيس جمهور از حادثه اسفناك ذنبق بطور چهارشنبه سياه نام برده كابل را در سوگوار و ماتم دارخوانده گفت كه كابل جداً به شفا و توجه بيشتر ضرورت دارد.

ریيس جمهور روشن ساخت كه بايد طبيعت جنگ در افغانستان درست فهميده شود تا بتوانيم بسوي صلح برويم. ايشان تذكر دادند كه زاوياي صلح توجه بيشتر لازم داشته و يوناما مستلزم يك راهكرد سياسي اساسي ميباشد. لذا ريس جمهور از سرمنشي ملل متحد تقاضاي ديدار هيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد را از افغانستان نمود.

ریيس جمهور از سرمنشی ملل متحد توجه جدي در رابطه به موثريت كارهاي اجنسي هاي ملل متحد خواسته خواهان اجرايي شدن اين عمل گرديد كه در نتيجه شش ماه آينده براي اين اصلاحات اجنسي ها ضرب العجل قبول شد.

آقاي آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مقابل تاكيد بر همكاري با افغانستان و حكومت وحدت ملي نموده افغانستان را مركز توجه ترورستان خواند. ايشان براي جوابگويي و هماهنگي بيشتر اجنسي هاي ملل متحد براي رئيس جمهور وعده سپرد.

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply