پيشنهادات فرخنده زهرا نادري در برنامه روزجهاني باز٢٠١٦ در رابطه به زنان ، صلح و امنيت

“خيلي خوب و بجاست كه تمرکز روي برنامه ها و راه حل هاي درازمدت در رابطه به خشونت وافراد گرایی در پاليسي هاي ما داشته باشيم . اما نبايد فراموش نمود كه ما نميتوانيم تمام وقت و انرژي مان را صرف برنامه هاي درازمدت نمایيم كه تاثيرات آن بعد از ١٠ سال قابل لمس است آن هم زماني كه ما در وضيعت شکننده طوري قرار داريم كه مدیریت ما به چالش کشیده شده و در نگاه مردم به شدت زیر سوال رفته است. لذا پیشنهاد میکنم كه باید براي راه حل معضلات، برنامه هاي ما را به کوتاه مدت و دراز مدت تقسیم نمایم. ما میدانیم یکی از عوامل خشونت وافراط گرایی هرج و مرج سیاسی است. در حال حاضر انعکاس بلند صدا هاي اختلافات غیر مسلکی میان رهبران سیاسی ما یک تهدید جدی به امنیت کشور ما تلقي ميشود. سوال اينجاست: تابحال چند تن از خانم ها در حوزه سیاسي برای جلوگیری و توقف اين درامه سیاسی اقدام نموده اند؟ فكر ميكنم همه در درون تقسيم بندي هاي سياسي منجمد گرديده اند درحاليكه در این زمان حساس ما باید فراتر از وابستگی هاي سیاسی ما درمورد اتحاد و رفاه حكومت و دولت صحبت کنيم به جای اینکه کاستی های سياسي خود ما را نادیده گرفته و ضعف دیگران را برجسته سازيم.اگر زنان سياسي ما در حفظ صلح درون دولتي شان موثر نیستند و در مقابل مردان قدرتمند حكومت صدا صلح را بلند نميتوانند پس چطور ميتوان توقع نمود که پشت میز مذاکرات با طالبان موثر واقع شوند؟

اجازه دهید روی مفهوم اساسی و ابتدايي قطعنامه 1325 که همانامشارکت “موثر وپرمعنا” زنان است برگردم. آیا مشارکت زنان ما در موقف های دولتی موثر و پر معناست؟ حالا زمان ان رسيده كه اين موارد را جدي و شجاعانه مورد بررسي و تعريف قرار دهيم.

وزارت امور زنان به شدت در بخش قدرت اجرایی شان محدود است و بیشتر متمرکز بر پاليسي سازي ميباشد، در ضمن افزایش دادن قدرت اجرایی اين وزارت برای ما خيلي وقت گیر خواهد بود. بنابر این در اين مرحله بسیار مهم است كه تاکید بیشتر بالای کارهای دادخواهي و هماهنگي وزارت امور زنان صورت گیرد که جز صلاحيت هايشان شمرده ميشود و با این کار ما میتوانیم موقف اين وزارت را موثر و مفید در بخش دادخواهي و هماهنگي سازيم.

حقوق زن يك موضوع بين السكتوري است، بنابراین به وزارت امور زنان پیشنهاد میکنم كه جلسات و کنفرانس هاي را داریر نموده رهبران زنان را از موقعیت های مختلف سیاسی، جامعه مدنی، تجارت و اقتصاد همراه با فعالين و ديگر اشخاص ذيدخل دعوت نماید تا:
١)هماهنگي بين زنان ايجاد نمايد
٢)مشارکت موثر و با معني زنان را در سمت های مختف دولتی مورد ارزیابی و بررسي قراردهد
٣٣) رهبران سياسي زنان را باديگر سكتور ها تشويق نمايد كه همچو سازندگان صلح عمل نمايند حتي ميتوانند اين زنان را تشويق نمايند كه با رهبران بلند رتبه دولت ملاقات نموده اهمیت محيط نسبتا ارام ما را با شكننده گي هايش برجسته ساخته خواهان توقف ناهنجاري هاي فعلي سياسي بوسيله ترويج نظم در بازي هاي سياسي گردند”
فرخنده زهرا نادري

Leave a Reply