بيرقي كه به دسترخوان خون مبدل گرديد!

نميخواهم از احساساتم در رابطه به محل حادثه بنويسم اما به چشمانم بي كفايتي دولت مردان و حكومت را ديدم اميدوارم حكومت به زودترين فرصت به اين موارد توجه جدي نمايد:

*نيرو هاي امنيتي جهت پوشش امنيت تظاهرات كننده گان گماشته نشده بود جوانان ماتم دار تظاهر كننده خود محل را مراقبت نموده دو پايگاه پاسباني را در چهارراهي دهمزنگ ساخته بودند. ايا مسولين بالارتبه نهاد هاي امنيتي مسوليت شانرا در قبال تحصن كننده گان و اسيب ديده گان ميدانند؟

*داكتر و موتر امبلانس با خدمات اوليه ي وجود نداشت كه بدن اسيب ديده و روان انتحار ديده تظاهرات كننده گان كه گرسنه و تشنه در ماتم بودند توجه داشته حقوق انساني شانرا حرمت بدارند. ايا وزارت صحت عامه از تظاهرات و حادثه امروز در كابل در جريان استند؟

من ميدانم كه براي حكومت هم حادثه امروز سنگين تمام شده اما ايا حكومت ميداند كه وظيفه اش غمگين بودن نه بل مديريت است ! ايا در اين حكومت نظارتي وجود دارد؟

سكوت بعد صداي عزاداري و شعار هاي ماتم داري در محل، وحشت و انزواي بي حرمتي را به تظاهرات كننده گان پيام ميداد.

ما از هر چه بيشتر به فرهنگ انساني و عرف دولتداري نيازمنديم در غير ان همه با فرهنگ ترور، انتحار و انفجار بسوي دهشت و يا ديكتاتوري روان خواهيم شد.
فرخنده

Leave a Reply