انتقاد فرخنده زهرا نادری از پوشش ضعیف رسانه از جنبش روشنایی

اگر بجاي اين چهره هاي جوان مردمسالار يك و يا دو شخص قدرت طلبي تفنگ بدوش در اين تظاهرات حضور داشته شعار هاي نفرت برانگيزسرداده اغاز جنگ هاي داخلي و بر هم زدن حكومت را صدابلند ميكردندمطبوعات “صلح پرور و ازادي خواه” انرا در لنز هاي كمره شان با افتخارات كلِ ازادي بيان پي در پي انعكاس ميدادند. اما حقيقت اينجاست كه در عدم حضور دوستان هم سطح شان با سلوك سنتي، براي مطبوعات محترم مردم مهم نيست.

من بدليلي كه در ذهنم تطبيق و عملي شدن توتاپ مبهم است موقف نگرفتم به همين دليل در جمع تظاهرات كننده گان نيستم.

اما اينجا هدف اين نيست كه توتاپ از كجا ميايد اينجا هدف از فرهنگ جديد سياسي است كه توسط افكار روشن و جديد به تظاهرات مردمي، خودجوش،ضد سياست خشونت و معامله تبدل ميگردد. اين روند با افكار نسل جديد تفنگ بدست، داعشي و يا طالباني نه بل با انقلاب روشنايي فكريي نسل جديد كه كشوراش را با تمدن انساني و روند سالم سياسي معرفي ميكند شكل گرفته رشد ميكند و از هر ملتي بيشتر ملت ما به تمرين اينگونه روند نيازمند است.

فرخنده

Leave a Reply