جنبش روشنايي در تاريكي مطبوعات!

من در تظاهرات سهم نگرفتم و هيچ دلچسپي به قهرمان شدن نقاب پوش كاذب را هم ندارم يعني در صدد امتياز گيري و حمايت فريبنده يي نيستم. اما مواردي برايم ناخوشايند است و بايد وجدانان انرا تذكر داده برجسته سازم.

اينجا در قلب جغرافيايي انتحار و خشونت مردم مظلوم افغانستان با والاترين تمدن تظاهرات، افكار و ژست هاي عدالت خواهي، صلح و برابري را به تمثل كشيده براي امروز و اينده اين كشور الگو ميسازند و اين حرفي ساده نيست.

افغان هايي كه در عمق بحران انساني و غربت زيست دارند تظاهرات را امروز فراتر از فرهنگ سياسي دونالد ترامپ امريكاي دموكرات با افكار انساني و سياست عدالت خواهي براه ميندازند و اين سيمايي امروزي اين كشوري است كه در دشوار ترين برهه تاريخ اش بسوي تمدن انساني ميرود و ان هم اينطور كه ديگر سنت زده گان مردم را به معامله گرفته نميتوانند بل انقلاب فكري مردم است كه سياست را از عمق سنت زده گي و معامله گري بسوي انقلاب روشنايي و فكري ميكشاند.يعني نسل جوان نه تنها اگاه بل ضد معامله گري و فساد در حالت ظهوراست كه قدرت امروز اين كشور را به تعريف ميگيرد.

اما مواردي را ميبينم كه مرا به صدا ميكشاند و ان اينكه تظاهرات كننده گاني با چنين اوصاف، تظاهرات گسترده صلح پرور و را با تمدن والاي سياسي و انسان محور براه ميندازند اما چرا اين حركت از لنز كمره ها پنهان شده حقوق شان پامال ميشود.

ميخواهم بپرسم ازادي بيان و استقلال رسانه ها در كجاست؟ يا اينكه رسانه هاي بزرگ نيز جز معامله گرديده اند؟
فرخنده

Leave a Reply