رمضان مبارك!

 به عظمت ماه مبارك رمضان ما را روزه دار واقعى گردان؛ روزه ى كه خشم را فرو برده مهر را در قلب هاى مان بكارد. خدايا بما همت بده تا بتوانيم بخشيده شويم و قادر به ببخشيدن باشيم. خدايا!از مافياي ديني به تو پناه ميبريم. خدايا ملاهاى ما را عالِم و عالمان دين ما را رستگار گردان.

 خدايا به بزرگى ات تظاهر را نابود ساخته ما را از قلب مسلمان و صلح پرور ساز، ما را از مسلمان ظاهري بسوي مسلمانى واقعى و باطنى هدايت فرما.

خالقا! انسان بودن را كه تو بالاتر از فرشتگان مقام داده يي و در وجود ما در حال فروپاشيدن است؛ روح زخمي شده انسانيت را در وجود ما نجات داده انسانيت را درخلقت ما زنده گردان!خدايا شيطان هاي زنده گي ما را از ما دور رانده و شيطان وجودي ما را نابود گردان. خدايا وجودت را در دل هاي ما زنده ساز تا براي پرستش راه اشتباهي را پيش نگيريم.

خدايا مردان را با عفت گردان تا ديگر تجاوز بر عفت دختران و زنان پاك براي شان يك عمل ساده پنداشته نشود. خدايا زنان رهرو خوشگذارني مردان بي عفت را استقلال فكري زنانه عطا نموده زن و انسان گردان. خدايا زنان پاك ما را همت بده تا در دامن شان فاطمه وار مردان با عفت و انسان هاى بزرگ پرورش دهند!

خدايا خون افغان را نزد رهبران با ارزش سازي. خدايا به بزرگي ماه مبارك ات رهبران اين ديار را توفيق ده كه بزرگي و ثروت خويش را مديون مردم دانسته و محبت مردم را در دلهاي شان بكارند تا باشد براي جبران اشتباهات شان عدالت انتقالي را اجازه پياده شدن دهد. خدايا رهبرزاده ها را ديگر خان زاده و پول زاده نگرداني و مسير شهروندي را اغاز گر زنده گي شان گرداني. اللهي دموكرات هاي كاذب اين ديار را واقعي ساخته از نفاق بسوي همسويي رهنمايي نمايي. خدايا مفسدين سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ما را از رياكاري بسوي عزت انساني هدايت فرمايي. خدايا ملت ما را شهروند مسوول و اگاه ساخته مردمسالاري با اصول را رهبر شان گرداني!

خدايا رييس جمهور و رييس اجراييه را از حلقات مافيايي نجات داده قوت دهي كه رابطه شانرا با مردم بيشتر سازند. خدايا اقاي جان كري را هدايت بده كه قانون اساسي افغانستان را حد اقل يك بار در طياره از واشنگتن تا كابل مرور نمايد. خدايا پاكستان و ايران را از حس تروريست پروري بسوي ارتباط همسايگي هدايت فرمايي.

خدايا طالبان افغان را از چنگ تروريستان پاكستان و منطقه نجات داده دوباره به زنده گي انساني هدايت فرمايى. خدايا داعش و داعشيان را از سرزمين خراسان براني. خدايا زبان پارسى دري و زبان پشتو را زبان وحدت مردمي بگرداني و تمام زبانها، اقوام و مذاهب هاى مختلف ما را قدرت افغانستان گرداني!

فرخنده

 

Leave a Reply