اعلام حمایت فرخنده زهرا نادری از کمپیاین ” نامم کجاست؟!”

نام من فرخنده زهرا نادري است من دختر و خواهرِ مسول مردهاي هستم كه با احساسات انساني و دنياي افغان بودنم رشته هاي شانرا رشدداده ام اما مال، موجود شرمنده، ضعيفه، كوچ و بار هيچ فردي نيستم!

من با تاريخچه فردي خودم كه همانا اعمال و شخصيتم است هويت هستي ام را ساخته ام. اما در قاموس غيرت افغاني هويت و شناخت فردي و انساني من كجاست؟

فرخنده

Leave a Reply