سخنراني فرخنده زهرا نادري مشاور ارشد در افتتاح نخستين مناظره “مناظره شهروند و ارگ”

بنام خداوند عدالت و آزادي

به اجازه جلالتماب رئيس جمهور اسلامي افغانستان، عاليقدر محترم جناب پروفيسور محمد همايون قيومي، استادان گرامي، محصلين ارجمند و همه اشتراك كننده گان محترم مناظره شهروند و ارگ!

مسرورم از اينكه امروز اولین برنامه مناظره را تحت عنوان”مناظره شهروند و ارگ” درقصر تاريخي كوتي باغچهءارگِ ریاست جمهوری، جهت تقويت و نهادينه کردن روند مردمسالاري در مركز قدرت كشور، افتتاح و بنيانگذاري مينمايم.

بيش از يك و نيم دهه دموكراسي، مناظره ها يا در استديوي هاي تلويزون، يا در مكان هاي اكادميك و يا هم در سفارتخانه و نهاد هاي بين المللي برگزار ميگرديدند كه مردم شك و ترديد بر رسيدن و حتي عبور صداهايشان را از ديوار هاي بلند ارگ به داخل قصر ها داشتند.

اما امروز ارگ با تمام تاريخ ِبرتر جوي اش رئيس جمهوري با خود دارد كه در بين تمام حلقات مختلف سياسي سنت پروركشوراش زمانيكه صداي رسا نسل جوان را براي شكستاندن تابو ها جهت سيستم سازي قدرت دموكراسي ميشنود با تمام چالش هاي سياسي اطراف اش، با قاطعيت از ان دفاع و حمايت مي نمايد. بدين دليل است كه امروز ما اين برنامه را بطور بحث هاي سازنده وارد مركز قدرت مينمايم.

هدف از مناظره شهروند و ارگ آغاز یک روند مثمر و موثر به منظور تغییر بنیادین در روش حکومتداری و تثبیت جایگاه شهروند مسوول و حکومت پاسخگو می باشد كه در اصل اين روند براي قدرت بخشيدن صداي شهروندي، ارگ را از مكان قدرت سنتي بسوي نهادي شهروند محور و حكومتداري سالم و پاسخگو مي كشاند.

لذا بجا ميدانم كه از جلالتماب رئيس جمهور جهت حمايت شان از افكار تابو شكنانه جوان و دموكراسي پرور در چنين مكان كه نه تنها با تاريخ سنتي بيش از صدسال بل درتاريخ نه چندان دور دموكراسي اش خيلي پوشيده وسنت محور بوده، سپاسگزاري و امتنان نمايمو.

در ضمن از اقاي قيومي نه تنها بصفت همكار بل همفكر و همراه رييس جمهور درسفر پرخم و پيچ افغانستان بسوي ارزش هاي چون، ازادي بیان، مدنيت و عدالت ياد نموده از اينكه با تمام مصروفيت شان با جلالتمآب رئيس جمهور در برنامه هاي بزرگ ملي، براي ارتباط بخشيدن و وصل نمودن نسل جوان با برنامه هاي حكومتي ارجعيت قايل شده اجراي اين مناظره را نه تنها پذيرفته بل براي رشد و دوام ان تعهد همكاري قوي را دادند ابراز امتنان و سپاس مينمايم.

اته فيته يايايه (Atifete Jahjaga) چهارمين رئيس جمهور كاسوو در مورد دموكراسي چنين ميگويد:

“دموكراسي بايد از طريق جامعه باز كه اطلاعات را به اشتراك بگذارد ساخته شود زمانيكه اطلاعات وجود دارد روشنگري وجود دارد زمانيكه بحث وجود دارد راه حل وجود دارد.

وامروز در اين مكان انانيكه معتقد به اين روش دموكراسي اند با سخنراني افتتاحيه جلالتماب رئيس جمهور اسلامي افغانستان شاهد تغيير دادن  يماي ارگ بطور بنيادي بوده صفحه جديد از تاريخ قدرت دموکراتیک را در ارگ رقم ميزنند.

Leave a Reply