حق خواهی مردم از حکومت؛ ترسی که باید کنار گذاشته شود

اگر هراسي نداشته باشم از گفتن حق و خواستن حق مردم در مقابل حكومت، پس چرا بهراسم از گفتن حقيقت در مورد رئيس جمهور در مقابل مردم؟

اگر حرف از زور گويي است در مقابل همه زورگويي ها سكوت كردن يك مفهوم دارد. امروز هم روزيست كه بسياري ها انگونه از زورگويي ها هراسيده اند كه حتي جرات صحبت حق را هم ندارند چون بي نظمي ها در كابل انچنان سروصداي وحشت ايجاد كرده است كه همه مرد و زن اين ديار هراس “فرخنده” بودن را دارند.

هموطنان عزيزم،
شما در طي دو سال حكومت وحدت ملي حتي زمانيكه من در حكومت و دولت اصلا كار نميكردم طعنه حمايت جدي ام را از كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري ٢٠١٤جناب اقاي اشرف غني ميداديد و حتي طي نقد هاي تندم ايا گاهي شنيده ايد كه من رئيس جمهور را عامل بدبختي هاي كشور دانسته باشم و امروز برخلاف آن عمل نمايم؟ نزديكترين دوستان سياسي ام حتي در زمانيكه من در حكومت نبودم از نظرم در مورد شخص اقاي غني ناراحت ميشدند، چون من شخص رئيس جمهور رامتعهد به مردم و منافع مردم ديده ام. اينكه توجه كارهاي بزرگ، بازي هاي ميان مدت و كوتاه مدت را صدمه زده اند، حرف ديگر است. اما ايا تا حال گاهى حكومت را براى شما بى عيب تعريف نموده ام؟ زمانيكه حرف از تظاهرات مدني ميايد در كجا من خلاف تظاهرات عمل كرده، براي نابودي ازادي ها دست بكارشده ام؟ ايا من هميش متهم به ملي انديشي نيستم؟پس چيزي در عمل من تغيير نكرده با وصف اينكه جهان و زنده گي در حالت تحول است و انسانها بالخصوص در حوزه سياست بيشتر تغيير پذيراند.

دوستان خوبم،
من تا بحال كه خود را ميشناسم گريز از عمل و مسووليتم هيچگاهي نداشته ام و اين بخاطر خودبودنم است تا بتوانم انسان بودنم را در اين بازارهاي الوده و اشفته حفظ نموده و از دست ندهم؛ شايد به همان قسميكه بيشتر سياسيون اين ديار بخاطر ازدست ندادن پول و كسب شهرت كاذب و قدرت ريايي شان اماده انجام بسياري كار هاي باشند.

اگر حسي از مسوليت پذيريي ام در مورد صدا، مفكوره و راهم وجود نميداشت من در اولين اعلان حكومت وحدت ملي در اولين تقسيمات قدرت در صدر دسترخوان نشسته انتخاب اسايش ميكردم كه از ان سو استفاده نمايم. هيچ فردي در اخر و ختم دسترخوان پهن شده سياسي براي گرفتن چيزي نمي ايد كه در اول و اغاز آن هراس از دست دادن بزرگترين گزينه ها و زمان را داشته باشد، مگر اينكه معتقد به انديشه اي باشد.

اري من در خانواده سيد كيان/ نادري بدنيا امده ام كه در حدود ٢٠٠ سال با قدرت سنتي و مردمي شان در اين خاك وجود داشته اند و من اولين اولاد پدرم در دوره دموكراسي و اولين دختر خانواده ام هستم كه وارد دروازه سياست گرديدم و الگوي قبلي با تضاد هاي جهاني كه در پيش رويم بود برايم نداشتم، ليك چالش ها و فشار هاي مدرن و سنتي بيش از حد بدرقه راهم بودند. ولي هيچگاهي من مسوليت دختر بودن يك خانواده را با مسوليت ملي و مردمي ام خلط نكرده ام.

من با اغاز كردن كارم در سياست نه براي سو استفاده و بازاري ساختن نام فاميلي ام وارد شدم و نه بخاطر معامله نمودن نام مردم و مذهبم جهت خواهش هاي شخصي و فردي ام و نه هم بخاطر قرباني كردن درد ها و استثماري را كه مردمم در ادوار مختلف تاريخ تجربه نموده اند. بل با حفظ تمام شيرازه هاي ارزش انساني بر خلاف قدرت هاي سنتي در سطح قدرت فردي ام نه تنها صدا بلند نموده ام بل با صداي متفاوت و انقلابي مبارزه نموده ام. اما بدان كه اين صدايكه در حنجره دارم رايگان، كاذب، تمثيلى و تحفه فردي نيست، بل من براي بلند نمودن اين صدا قيمت هاي سنگيني را پرداخته ام!

با حفظ احترام به دوستان اصيل جامعه مدني اين ديار، براي مدني زده هاي بي اراده، كاذب و ازادي خواه بي ارزش بايد گفت كه مبارزه در بين قدرت خيلي دشوار تر از ان مبارزه است كه در اطراف ان طوري انجام يابد كه همه اطرافيان ات با خودات همنظر و سبحان الله و افرين گو استند و زمانيكه در نزديك قدرت ميرسند همچو اهن ربا (مقناطيس) آشفته قدرت و همچو زيور گردني به ان اويزان ميگردند.

اگر واقعا ميخواهي وارد قاموس واژه مبارزه گردي يكبار بجاي جنگيدن با ديگران با خود مبارزه نما بعد ميداني كه طعم و مزه مبارزه چه است! اگر بر خلاف قدرت فاشيستي، تعصب و تبعيض استي يكبار در مقابل انها با خود و خودي هايت برزم قبل از انكه انگشت انتقاد را بسوي قوم ديگري بلند نمايي، اول تعصب خودات را از ميان بردار و يا كاهش ده بعد به تعصب پشتون و تاجك و هزاره و بلوچ نه بگو!

آري مبارزه بازي ميخواهد اما بازي بدون اصول صداقت، پاكي، انديشه، مفكوره بجز از قيمت بالابردن نرخ معامله در بازار هاي كثيف معامله گري چيزي ديگري نيست.

منتقدينم،
من بخاطركسب شهرت كاذب به مبارزه ارزش هاي دموكراسي وارد نشده ام. پس من بر ازادمنشي و مبارزه ازادي خواهى ى معدنى نمك و مرچ ها در حيرتم؟! زمانيكه معيار ارزش ازاده خواهي ها حك شده بر قوم، كوچه و خانه خاص است بهتر است تحت نام افكار سنتي بيرق مبارزه ات را در اهتزاز آورى نه بنام ارزش هاي دموكراسي و مردمسالاري ازادي خواهانه!ازاده خواهان برده طلب ما امروز خود با نواي ازادي دنباله روي اولاد هاي رهبران استند تا بتوانند استبداد نابرابري را از نسل قبلي درنسل هاي نيامده شان به ارمغان آورند، تا باشد اين چهره هاي نوپيدا و ناشناس در كار، نيز هم رديف قدرت هاي سنتي خانواده گي، برندهاي (Brand) جديدي خود شان را ايجاد كنند، در حاليكه انها از بطن مردم براي تغيير و ايجاد برابري بيرون شده بودند ليك امروز خود آشفته برند هاي پر تجمل خانواده گي اند.

بدان اگر من تشنه اين هواباشم دراين فضا تاريخچه من با نام سنتي خانواده است كه تقريبا ٢٠٠ سال ريشه و قدرت سنتي را دارا است نه در حال ايجاد شدن ان. پس اين منم كه متفاوت ميانديشم حتي در بين شماهايكه ادعاي ازادي پروري كاذب را داريد!
فرخنده

 

Leave a Reply