“امروز رئيس جمهور افغانستان يك مبارزه بزرگ را به نفع ملت افغانستان برنده شد”

آقای تیکی نیورک گیتو با برخورد مسلكي و مسوليت پذيري در موقف شان بحيث رئیس عمومی موقت ادارۀ انکشافی ملل متحد و دستیار سرمنشی سازمان ملل متحد، توجه بيشتري را براي بهبودي و موثريت كارهاي اين اجنسي به نفع مردم افغانستان بخرج داده و بر مسوليت پذيري نهاد معتبر UNDP در قبال كار و عملكرد شان در رابطه به برنامه لوتفا(LOTFA) كه مرتبط به قانون و پوليس افغانستان است، صفحه جديد از ارتباطات اين اجنسي را با مردم و حكومت افغانستان باز نمود. ديروز طي يك اعلاميه مطبوعاتي اين موارد را اعلام نموده و امروز در ملاقات رسمي با رئيس جمهوري كشور انرا بيان نمود.

بجا ميدانم كه از همكاران خوب ومتعهد خارجي ما بالخصوص جناب اقاي يماموتو نماينده خاص ملل متحد در افغانستان و اقاي توبي لينزرمعاون ايشان و هماهنگ كننده اجنسي هاي ملل متحد كه دوشادوش اقاي گيتو كه براي حق و مالكيت افغانها ارج گزاري نموده، براي فرداي بهتر و امن مردم افغانستان سپاسگزاري و قدرداني نمايم.

من شام گذشته اعلاميه UNDP كه ثمر مبارزه رئيس جمهور افغانستان و حكومت وحدت ملي بود در فيس بوكم نشر نمودم، براي معلومات بيشترميتوانيد به پست هاي اخير صفحه فيس بوكم مراجعه فرمايد.

نوت: امروز تمام شهروندان كابل كه در سرگرداني ترافيك كه حتي پيش بيني اش از ترافيك هاي روز هاي اخير بيشتر شده بود با چالش هاي زياد از يك نقطه به نقطه ديگر عبور ميكردند من نيز مانند همه بنابر درك نمودن مبارزه قوي نيرو هاي امنيتي ما، در قبال دهشت و انتحار قادر به سهم گيري مهمترين جلسه روزم كه اين جلسه بود نگرديدم. متاثرم كه نتوانستم رسما در جلسه كه چنين پيام ابراز ميشد مانند بيشتر شهروندان كه امروز بنابر ازدحام ترافيك ملاقات ها و برنامه هاي مهم شانرا از دست داده باشند، سهم بگيرم.اما پيام أصلي، نفس جلسه است كه جديت مبارزه ما، ما را هر روز ميتواند براي اينده فردا اين كشور موفق گرداند.
فرخنده

Leave a Reply