سوگواری فرخنده زهرا نادری با معترضان شهید شده جنبش روشنایی

حادثات اسفناك سالهاي اخير با ازمون گرفتن دموكراسي، مردم افغانستان را بيشتر بسوي قدرت مردمي هدايت نمود. افغانستان با تظاهرات بزرگ

خودجوش مردمي اش توانست بر همسايه گان اش ثابت سازد كه اين كشور از برده گي انها بيرون و بسوي ارزش هاي مردمسالاري روان است.

اما چالش اساسي كه اين صدا هاي بلندمردمي را از رشد انقلاب هاي ارزشي وا ميدارد، سياست هاي مضر اند كه به ارزش هاي دموكراسي معتقد نبوده اما از تربيون دموكراسي عليه ارزش هايش استفاده مينمايد و با پوشيدن نقاب شهروندي، شعار هاي قدرت طلبي را در بين صفوف جامعه مدني براي پياده نمودن افكار شوم و مافيا سالاري وارد نموده در پي برهم زدن نظام اند.

امروز باز كابل ما شاهد شهادت جوانان با احساس و انقلابي اش گرديد. خونريختن و جنگ بيشتر، خونهاي ما را بي ارزشتر ميسازد ليك مبارزه با اتحاد و ايستاده گي در مقابل بحران فعلي كه با بُعد بزرگ بيروني است، بايد اولويت عملكرد هاي ما باشد، بايد ما از هم نپاشيم نه تنها براي حفظ نظام ما بل براي فعال شدن نهاد هاي مسوول ملي انقلاب كنيم تا بتوانيم خايينين داخلي را نابود و دست دشمنان بيروني راكوتاه سازيم.

اري مردم حق امنيت دارد و حكومت مسوليت تامين انرا. اما حكومت مشكل دارد چون نهاد هاي امنيتي ما چالش هاي جدي دارند، و فساد همه راگروگان گرفته است.

اما دوستان!
پيشنهاد برنامه و خواست هاي روشن اصلاحات ميتواند به تظاهرات مردمي مفهوم دهد نه شعار هاي قدرت طلبي سياسوني كه تشنه قدرت اند. اكثر كشور ها چنين نيروي پر قدرتي راكه از درد ملت برخواسته ،براي ابادي و بهبودي كشورشان استفاده نموده ليك ما انرا در دايره شرير خونريزي دهه هامحدود ساخته ايم و تابحال نتوانستيم اين دايره را شكستانده وبا بينيش مدني كه اصلاحات را تعريف كند، موج هاي مدني ما را قدرت بخشيم.

همانگونه كه حكومت مسول است تااز ساختاراش مافياها و مفسيدين را بيرون كند، جامعه مدني ملزم بيرون نمودن اشخاص مغرض و سياست زده از صفوف تجمع شان استند. ما همه مسوليم بايد اين مبارزه را جدي تر و با مفهوم تر به پيش ببريم ،تا رنگ خون شهيدان مارا قلم اصلاحات سازيم.
فرخنده

Leave a Reply