اين عكس خيلي زيباست و با معناست!

 زيبايي اش در اين است كه رئيس جمهور كشور مرز رسميات را شكستانده و خيلي طبيعي خود را در ميان مردمش مي يابد و معني دار بودن اين تصوير بدين دليل است كه رئيس جمهور شجاعت تابو شكني را در عمق ارزش هايش در سياست سنت زده ما داراست. اينجا رئيس جمهور برخلاف تبعيض مردسالاري از ميان اطفال اين دختر كوچك را برشانه هايشان بلند نموده و بصفت شخص اول كشور در قبال آينده طفلان همچو پدرهاي اين نسل مسووليت احساس مينمايد؛ زيرا آينده اين نسل نيز در قلم و منطق سياست رئيس جمهور نهفته است. يعني اين تصوير هم خيلي انساني و طبيعي است و هم خلاف نورم وعرف قدرت مردسالاري. پيام اين عكس اين است كه دختران در قاموس سياست ديگر مايه شرمنده گي نه بل مايه سربلندي و افتخار رهبران استند.

فرخنده

May 19

Leave a Reply