فرخنده زهرا نادری رییس کمیسیون دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین الپارلمانی انتخاب شد

Afghan MP Farkhunda Zahra Naderi elected IPU standing committee presidentفرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده‌گان افغانستان ریاست کمیسیون دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین الپارلمانی را بدست آورد.

بانو نادری سال پار توانسته بود طی یک انتخابات جدی عضویت این کمیسیون را به نماینده‌گی از افغانستان بدست آورد که درین دور عضویتش در اجلاس 130 این اتحادیه دوباره تمدید شد و در انتخابات میان اعضای کمیسیون دموکراسی و حقوق بشر، به عنوان رییس این کميسیون برگزیده شد.

در همین حال شکریه بارکزی، عضو دیگری مجلس عضویت کمیسیون صلح و امنیت و هیله ارشاد عضویت کمیسیون هماهنگی زنان این اتحادیه را در اجلاس 130 ام بدست اورده اند.

هیئت 9 نفری اعضای شورای ملی به تاریخ 14 مارچ جهت اشتراک در یکصدو سی ومین اجلاس اتحادیه بین الپارلمانی عازم شهر ژنیو شدند.

در جریان این نشست مسایل مهم منطقوی و بین المللی و توسعه وتحكیم همكاری هامیان پارلمانهای جهان در راستای تحكیم صلح وثبات جهانی، تحقق و توسعه دموكراسی ، ارتقای نقش زنان در تصمیمگیری ها و تقویت موقف سازمان ملل متحد در حل و فصل معضلات جهانی مورد بحث قرار گرفت .

اتحادیه بین الپارلمانی به منظور فعالیتهای های حقوق بشری، دموکراسی و صلح جهانی در سال ۱۸۸۹ ایجاد شد.

مجلس عمومی این اتحادیه همه ساله دریکی از کشور های عضو گرفته میشود.

Leave a Reply